Aktuální informace

10. 6. 2019

Aktuální stav přípravy projektů odstranění sedimentů a rekonstrukce vodního díla Letovice

Rekonstrukce vodního díla se plánuje především z důvodu požadavků na splnění nejvyšších bezpečnostních standardů pro vodní díla. Parametr převedení desetitisícileté povodně tedy není subjektivním požadavkem Povodí Moravy, je daný vyhláškou Ministerstva zemědělství o technických požadavcích pro vodní díla č. 590/2002 Sb. (novelizovaná vyhláškou č. 367/2005 Sb.) i ČSN 75 2935 – Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních. Vodní nádrž bude po rekonstrukci odpovídat nejmodernějším požadavkům na zabezpečení a stav vodních nádrží.

Samotná rekonstrukce se bude dotýkat celkové koruny hráze a funkčních objektů jako bezpečnostního přelivu, spadiště, skluzu a vývaru, jejichž kapacita nyní neodpovídá aktuálním normovým požadavkům. V souvislosti s rekonstrukcí hráze vodního díla Letovice připravujeme také projekt odstranění sedimentů. Sedimenty budou odstraněny ze dna nádrže v místech od přítoku až po starou zatopenou silnici mezi obcemi Křetín a Lazinov a v Lazinovské zátoce.

V současné době probíhá administrace stavebního povolení, po jejímž zprocesování požádáme o stavební povolení. Následovat bude celý proces veřejného výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací i těžby sedimentů tak, aby práce mohly probíhat současně. Půjde-li vše podle plánů, stavební práce i těžba sedimentů začnou na podzim příštího roku.

24. 9. 2018

Aktuální stav přípravy projektů odstranění sedimentů a rekonstrukce vodního díla Letovice

Pro projekt odstranění sedimentů z konce vzdutí vodní nádrže Letovice a z Lazinovské zátoky je v současné chvíli zpracovaná dokumentace pro stavební povolení. Na přelomu měsíce září a října by měla být k dispozici kompletní dokladová část a během října bude požádáno o stavební povolení. Následně po nabytí právní moci stavebního povolení bude vypracována dokumentace pro provedení stavby (pro výběr zhotovitele). Projekt odstranění sedimentů je navrhován v koordinaci s projektem rekonstrukce vodního díla (hráze) tak, aby se oba projekty realizovaly zároveň při jednom snižování hladiny v nádrži. Projekt rekonstrukce vodního díla (hráze) má od začátku roku 2018 pravomocné územní rozhodnutí. Na jaře proběhlo výběrové řízení na projektanta dalších stupňů projektové dokumentace. Po obdržení dotace z Ministerstva zemědělství, v srpnu tohoto roku, byly zahájeny práce na dokumentaci pro stavební povolení. Od 27. 9. probíhají podrobné stavebnětechnické a geotechnické průzkumy pro zajištění podkladů před samotným projektováním. Stavební povolení se předpokládá získat v létě 2019. Stavební práce na rekonstrukci vodního díla budou zahájeny v návaznosti na ukončení rekonstrukce vodního díla Boskovice z důvodu možnosti nadlepšování průtoků ve Svitavě z této nádrže. Přesný termín zahájení stavby bude známý po získání stavebního povolení, přidělení dotace a vyřízení série dalších administrativních úkonů.

7. 6. 2017

Aktuální situaci na vodním díle Letovice zajímá nejen zástupce okolních obcí, ale také jejich obyvatele. Povodí Moravy, s. p. proto přijalo pozvání na setkání s občany, na kterém představí informace o hydrologické situaci v okolí Letovic, jejímu vývoji, vyhodnocení srážek v loňském i v letošním roce, k hladinám a zásobám podzemních i povrchových vod, manipulacím na vodních dílech i přijatých opatřeni k hospodárnému využíváni vodních zdrojů. Současně bude Povodí Moravy, s. p. informovat o přípravách na modernizaci vodního díla Letovice a plánované těžbě sedimentů.

Po dohodě s vedením města Letovice dne se setkání uskuteční 13. 6. 2018 v 15 hod. v Kulturním domě v Letovicích. 

16. 10. 2017

Netradiční možnost nahlédnout do zázemí přehrady Letovice využilo v sobotu 14. října přes 300 lidí. Prohlídka strojovny s rekonstruovanou malou vodní elektrárnou, štoly spodních výpustí nebo odběrné věže byla vždy doprovázena odborným výkladem. Mimo to návštěvníci hojně využívali možnost zeptat se na otázky, které je zajímají. Většinou se jednalo o technická data, zajímavosti z historie, provozu přehrady a informace o připravované modernizaci hráze.

14. 10. 2017

Státní podnik Povodí Moravy ve spolupráci s městem Letovice a obcemi Lazinovem a Horním Poříčí uspořádá na vodním díle Letovice den otevřených dveří. Akce se bude konat v sobotu 14. října od 9:00 hodin. Návštěvníkům bude k dispozici průvodce, který zajistí průběh prohlídky a odborný výklad o historii a technických parametrech přehrady. Zájemci budou moci nahlédnout i do vnitřních prostor VD Letovice. Více informací v pozvánce.

Den: sobota 14. října 2017

Čas: 9:00 – 14:00 hod.

Místo: sraz na hrázi VD Letovice

3. 10. 2017

Státní podnik Povodí Moravy odtěží sedimenty z vodní nádrže Letovice. Využije k tomu snížené vodní hladiny v době modernizace hráze vodního díla. Na odstranění sedimentů se domluvil se zástupci okolních obcí. První kroky v podobě průzkumu lokality zahájil již v červnu, aktuálně vodohospodáři zpracovávají studii na odstranění sedimentů.

Více informací naleznete v tiskové zprávě.

26. 9. 2017

Aktuální stav přípravy projektu odstranění sedimentů na vodním díle Letovice

V souvislosti s rekonstrukcí hráze vodního díla Letovice připravuje Povodí Moravy také projekt odstranění sedimentů. Sedimenty budou odstraněny ze dna nádrže v místech od přítoku až po starou zatopenou silnici mezi obcemi Křetín a Lazinov a v Lazinovské zátoce. Průzkumné a geodetické práce na projektu odstranění sedimentů byly zahájeny již v červnu letošního roku. V průběhu srpna byl záměr představen zástupcům povolujících orgánů, tj. odborům životního prostřední MěÚ Letovice, MěÚ Boskovice a Jihomoravského kraje. Jednotlivých jednání a výrobních výborů se také pravidelně účastní zástupci záměrem nejvíce dotčených obcí. Do konce letošního roku bude zpracována studie proveditelnosti projektu odstranění sedimentů.  Na základě výsledků studie bude následně během roku 2018 vyprojektována dokumentace pro stavební povolení. Do konce roku 2018 se předpokládá získání stavebního povolení. Začátkem roku 2019 bude zpracována dokumentace pro provedení stavby tak, aby práce na odstraňování sedimentů mohly proběhnout současně s rekonstrukcí hráze vodního díla Letovice za snížené hladiny vody v nádrži. 

10. 7. 2017

V průběhu léta Povodí Moravy zahájí rekonstrukci další z vodních nádrží. Vodní dílo Boskovice čekají úpravy a modernizace, aby splnilo nové požadavky na zabezpečení vodních děl. Práce potrvají přibližně dva roky a jejich cílem je zajistit bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla i v případě desetitisícileté povodně. Povodí Moravy aktuálně provádí rekonstrukci VD Opatovice a VD Vranov a VD Koryčany. Současně připravuje rekonstrukci VD Letovice, ta ale nezačne dřív, než bude dokončena rekonstrukce VD Boskovice. 

Více informací naleznete v tiskové zprávě.

22. 6. 2017

Vranov, Nové Mlýny, Vír, Mostiště a Letovice, to jsou nádrže, které za poslední týden nejvíce pomohly nadlepšit hladiny řek v povodí Moravy. Většina moravských toků hlásí podnormální vodnost, některé dokonce klesly pod hranici sucha. Nádrže právě v tuto chvíli prokazují svůj účel.

Více informací naleznete v tiskové zprávě.

18. 5. 2017

Desítky občanů z Letovic, Lazinova, Vranové a Křetína se ve čtvrtek odpoledne zapojily do debaty se zástupci Povodí Moravy, s.p. Připravovanou modernizaci hráze vodní nádrže přijel do Letovic představit generální ředitel státního podniku Václav Gargulák společně se svým týmem. Celé jednání přesáhlo dvě hodiny a pracovníci Povodí Moravy odpověděli na všechny dotazy místních obyvatel. 

Více informací naleznete v tiskové zprávě.

18. 5. 2017

Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s Letovicemi připravuje setkání s občany na téma rekonstrukce VD Letovice. Akce se uskuteční ve čtvrtek 18. 5. v Městském kulturním středisku Letovice. Zástupci Povodí Moravy představí nejen důvody a průběh plánované rekonstrukce, ale také další opatření, které na VD Letovice připravují.

Den: čtvrtek 18. května 2017

Čas: 17:00 hod.

Místo: Městské kulturní středisko Letovice, Nová 71/1, Letovice

13. 4. 2017

Co se týče konkrétní výšky hladiny, která je pro bezpečnost obyvatel klíčová, zatím se hovořilo o snížení o přibližně 13 metrů. To je číslo, které aktuálně prověřujeme ve spolupráci s odborníky z Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Pokud bude takové snížení nezbytné, chceme to mít odborně podložené. V nejbližší době se setkáme se zástupci dotčených obcí. S kterými rekonstrukci pečlivě probíráme. Jakmile budeme mít posudek z VUT v rukách, budeme informovat nejen zástupce obcí, ale také všechny, kdo navštěvují tento web.

13. 4. 2017:

Naším cílem je maximálně otevřená komunikace a snaha vysvětlit, proč je potřeba hráz rekonstruovat. Proto vzniknul tento web. Naleznete tady všechny potřebné informace týkající se rekonstrukce VD Letovice. A pokud zde nenajdete nějakou informaci, na kterou chcete znát odpověď, napiště nám. Rádi odpovíme.