Historie

Po povodních, které postihly Moravu na přelomu 19. a 20. století vyvstaly úvahy o tom, jak podobným událostem předejít. Protože povodí Svitavy představuje úzké údolí, kde souběžně s tokem vede železnice, znamenala by stavba nádrže v tomto místě nutnost přeložení železniční tratě, což bylo nereálné. Možností bylo postavit nádrž na přítoku a jedním z největších přítoků je právě Křetínka.

První projekt, podle kterého měla mít nádrž objem 5,8 milionů m3, byl vypracován již v roce 1911. Z důvodu nedostatku peněz a první světové války však ke stavbě nedošlo. O 18 let později byla zpracována nová studie, která plánovala nádrž ve stejném profilu, ale již s objemem 9,2 milionů m3. Ani tehdy se ale její realizace neuskutečnila. 

Po druhé světové válce byla stavba nádrže na Křetínce zařazena do Státního vodohospodářského plánu a intenzivněji se o tomto díle začalo jednat až v šedesátých letech minulého století. V roce 1964 bylo rozhodnuto o výstavbě tzv. druhého březovského vodovodu, který měl zajistit zásobování Brna pitnou vodou. Zdrojem pro jímání vody byla prameniště v Březové-Brněnci a Muzlově. Zvýšené odběry vody se výrazně projevily ochuzením průtoků ve Svitavě, která prostorem prameniště protéká. Z důvodu nalepšení průtoků ve Svitavě bylo rozhodnuto o výstavbě vodního díla Letovice.

Projektová dokumentace pro výstavbu vodní nádrže byla schválena v roce 1970 a v roce 1971 bylo vydáno stavební povolení. Zkušební provoz probíhal v letech 1976–1977 a do trvalého provozu bylo vodní dílo uvedeno v říjnu 1979. Z důvodu výstavby přišly o svoje domy desítky lidí, v Lazinově a Dolním Poříčí bylo zbouráno na 55 domů.

Výstavba vodního díla

Byla zahájena v 1. čtvrtletí 1972 a ukončena ve 2. čtvrtletí 1976.

Uvedení do trvalého provozu

Povolovací řízení k uvedení stavby do trvalého provozu bylo zahájeno 15.2.1978. Do trvalého provozu bylo vodní dílo uvedeno rozhodnutím odboru VLHZ Jm KNV v Brně ze dne 1.10.1979, č. j. Vod. 3374/79 – 235/Zd.

Zkušební nadržování

Zkušební napouštění s postupným nadržováním bylo zahájeno v červenci 1976. I. fáze napouštění po hladinu stálého nadržení, t. j. po kótu 347,30 m n.m., bylo dosaženo 11. 2.1977. II. fáze napouštění po maximální hladinu zásobního prostoru, t. j. po kótu 360,50 m n.m., bylo dosaženo 9. 7.1977. 

Fotogalerie z výstavby