Časté dotazy

1) Proč je potřeba hráz rekonstruovat?

Rekonstrukce vodního díla se plánuje především z důvodu požadavků na splnění nejvyšších bezpečnostních standardů pro vodní díla. Parametr převedení desetitisícileté povodně tedy není subjektivním požadavkem Povodí Moravy, je daný vyhláškou Ministerstva zemědělství o technických požadavcích pro vodní díla č. 590/2002 Sb. (novelizovaná vyhláškou č. 367/2005 Sb.) i ČSN 75 2935 – Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních.

2) Co přesně se bude rekonstruovat?

Samotná rekonstrukce se bude dotýkat celkové koruny hráze a funkčních objektů jako bezpečnostního přelivu, spadiště, skluzu a vývaru, jejichž kapacita nyní neodpovídá aktuálním normovým požadavkům.

3) Kdy by měla rekonstrukce začít a jak dlouho se s ní počítá?

Přesný termín možného zahájení prací bude vycházet z projektové přípravy a délky řízení, schválení dotací a také na doporučení harmonogramu rekonstrukce. Rekonstrukce bude také zahájena až po rekonstrukci vodního díla Boskovice z důvodu možnosti nadlepšování průtoků ve Svitavě z této nádrže při vyloučení možnosti nadlepšování z VD Letovice. K rekonstrukci VD Letovice dojde až po roce 2019.

4) Jaké přinese rekonstrukce pro přehradu omezení a na jak dlouhou dobu? Kolik by se například muselo upustit vody?

Samozřejmě každá takto významná stavební činnost sebou ponese po dobu jejího trvání určitá omezení a ovlivnění okolí. To zásadní bude omezení až na určitou dobu vyloučení jejího hlavního účelu, kterým je nadlepšování minimálních průtoků ve Svitavě pod soutokem s Křetínkou. Toto bude z důvodu nutnosti snížení hladiny v nádrži ve vazbě na možnost technického provádění rekonstrukce na jednotlivých objektech a také z důvodu bezpečnosti, aby bylo minimalizováno riziko poškození vodního díla při průchodu povodní v době odbourání některých funkčních objektů.

5) Povodí Moravy jako důvod rekonstrukce uvádí ochranu přehrady proti desetitisícileté vodě. Tedy proti katastrofě, která přijde jednou za deset tisíc let. Jak je pravděpodobné, že přijde desetitisíciletá povodeň?

 Termín desetitisíciletá voda představuje statistickou charakteristiku, nikoli predikční. Například stoletá voda nebývá jednou za 100 let. Je to taková povodeň, o které předpokládáme, že se za 1 000 let vyskytne jen přibližně desetkrát. Ale klidně se může objevit v několika po sobě jdoucích letech. Česká republika má jedny z nejpřísnějších nároků na zajištění bezpečnosti vodních děl na světě, a my jako správci těchto děl souhlasíme, protože jde o ochranu zdraví a majetků lidí. Vzpomeňme na tisícileté povodně z roku 1997. Právě po této povodni byly zvýšeny požadavky na bezpečnost vodních děl, které by měla tato rekonstrukce naplnit.

Q100 pro vodní dílo Letovice je 50 m3/s, Q1 000 je 94,1 m3/s a Q10 000 je 160 m3/s. Pro představu Labe v Mělníku má průměrný roční průtok 256 m3/s.

6) Povodí Moravy chce snížit hladinu o 14 metrů, je tak velké snížení vůbec nutné?

Možnosti snížení hladiny a harmonogram manipulací s hladinou v průběhu prací zpracovává VUT v Brně. Harmonogram je vytvářen tak, aby v každé fázi rekonstrukce byla hladina na co nejvyšší možné kótě a hladina v nádrži nebyla upuštěna zbytečně, a to nejen ve vazbě na fázi rekonstrukce, ale i ve vazbě na roční období. Materiál projednáme s dotčenými obcemi, jakmile ho budeme mít k dispozici. Společné jednání, které navazuje na několik obdobných jednání uskutečněných v předchozích týdnech, by se mělo předběžně uskutečnit v druhé půli měsíce dubna.

K podobným rekonstrukcím a modernizacím se postupně přistupuje i na dalších vodních dílech ve správě Povodí Moravy, s.p. (proběhly např. na VD Karolinka, VD Bystřička, nyní probíhá na VD Opatovice a letos budou zahájeny i na VD Koryčany a VD Boskovice).

7) V jakém stavu je hráz? Hrozí lidem žijícím pod hrází nějaké nebezpečí?

Hráz je bezpečná a její protržení v žádném případě nehrozí. Je ovšem pravdou, že na základě provedeného průzkumu těsnícího jádra technicko-bezpečnostní dozor zjistil, že v některých úrovních je těsnící jádro níže, než by mělo být dle projektové dokumentace.

Povinností správce přehrady je pak zajistit formou preventivních opatření bezpečnost vodního díla pro případ mimořádných událostí. Nevyhovující úroveň těsnícího jádra je jedním z důvodů rekonstrukce, nikoliv však jediným.

8) Proč nás nikdo neinformuje? Kde můžeme zjistit nějaké informace?

Povodí Moravy jednalo společně se zástupci obcí o rekonstrukci hráze VD Letovice. Na těchto jednáních jsme se shodli, že máme s obcemi společný cíl. Tím je rekonstrukce vodního díla a jeho následný provoz tak, aby se jednalo o moderní dílo splňující maximální dnešní nároky na bezpečnost a mohlo se dál rozvíjet i jako prvek volnočasových a rekreačních aktivit.

V současné době je zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí a podrobné technické řešení se navrhuje a projednává až ve stupni dokumentace pro stavební povolení. Právě na základě podnětu zástupců obcí se zpracovává nad rámec DUR již nyní technické posouzení a návrh optimálního harmonogramu možné realizace. Mimo to každý, kdo se o problematiku zajímá, může vznést dotaz přímo na Povodí Moravy. Zástupci v dotčených obcích mají všechny potřebné informace. Své dotazy můžete také posílat na e-mailovou adresu info@pmo.cz.  

9) Nejde pouze o záminku, jak utratit co nejvíc peněz!

Takové teze musíme rezolutně odmítnout. Důvody, proč je třeba provést rekonstrukci, zmiňujeme výše. Důvody jsou objektivní a netýkají se pouze Letovic, ale i dalších nádrží. Stejným způsobem postupují i ostatní podniky Povodí. S ohledem na napjatý rozpočet státního podniku si nemůžeme jakékoliv nepromyšlené investice dovolit. Naopak musíme konstatovat, že tyto rekonstrukce představují pro rozpočet státního podniku významnou zátěž a kladou také vysoké nároky na kapacity našich zaměstnanců.

10) Jak dlouho potrvá napouštění nádrže po dokončení rekonstrukce?

Tato otázka byla z naší strany již podrobně prověřována a byly provedeny exaktní výpočty. Pokud vycházíme hydrologických údajů za posledních 5 let, tedy za poměrně málo vodné období zahrnující sucho roku 2015, a s napouštěním by se začalo na jaře s využitím vyšších jarních průtoků z tání sněhu, pak se prokazatelně může jednat o 6 měsíců až rok v závislosti na síle přítoku.